Algemene voorwaarden van Quist & De Jonge B.V.

Versie 3 september 2021

Algemeen

 1. Quist & De Jonge B.V. is een naar Nederlands recht opgericht Besloten Vennootschap, gevestigd te Nieuwdorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78468434.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aannemingen van werk, opdrachten, leveringen en voorts alle diensten die Quist & De Jonge B.V. in het algemeen verleent, op ieder aanbod dat Quist & De Jonge B.V. doet en op iedere overeenkomst die Quist & De Jonge B.V. sluit, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die in verband met de werkzaamheden ontstaan of daarvan het gevolg zijn.

 

 1. Voor zover de opdrachtgever/wederpartij enige algemene of andere voorwaarden hanteert, worden deze (voor zover nodig bij voorbaat) uitdrukkelijk van de hand gewezen. Quist & De Jonge B.V. verricht de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden uitsluitend onder toepassing van haar eigen algemene voorwaarden.

 

 1. Aan de gehanteerde tussenkoppen of toegevoegde benadrukking kunnen nadrukkelijk géén rechten worden ontleend, deze worden enkel gebruikt ter verbetering van de leesbaarheid.

 

 1. A) Voor zover een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, hetzij de vernietigbaarheid van een bepaling wordt ingeroepen door de opdrachtgever/wederpartij, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
  B) De nietige/vernietigde bepaling zal door Quist & De Jonge B.V. worden vervangen door een ter zake geldige bepaling die gelet op de aard en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige/vernietigde bepaling.

 

 1. A) Alle werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, hetzij rechtstreeks aan Quist & De Jonge B.V., hetzij aan individuele personen/medewerkers, worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Quist & De Jonge B.V.
  B) Artikel 7:404 BW (dat een regeling bevat voor het geval de opdracht door een bepaalde persoon uitgevoerd moet worden) en artikel 7:407 lid 2 BW (dat de hoofdelijke aansprakelijkheid bij meerdere opdrachtnemers regelt) zijn niet van toepassing.

 

 

Derdenwerking

 1. De uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de werkzaamheden of gevolgen van de verrichte werkzaamheden, noch aan de wijze waarop al dan niet invulling is gegeven aan de uitvoering hiervan, géén rechten ontlenen.

 

 1. A) Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
  B) De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens gemaakt voor diegenen die voor Quist & De Jonge B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

 

 1. A) Quist & De Jonge B.V. is bevoegd om derden in te schakelen in verband met de uitvoering van de in artikel 2 bedoelde werkzaamheden. In dat geval is Quist & De Jonge B.V. niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen en/of fouten van deze derden, behoudens er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Quist & De Jonge B.V.
  B) De opdrachtgever verleent aan Quist & De Jonge B.V. de machtiging (hetgeen zoveel betekent als dat de opdrachtgever een onvoorwaardelijke bijzondere volmacht verleent aan Quist & De Jonge B.V. enkel en alleen ten behoeve van het hiernavolgende doel) om voorwaarden, waaronder mede begrepen beperkingen van aansprakelijkheid, van deze derden (mede) namens haar opdrachtgever te aanvaarden, zonder dat voorafgaand overleg hierover met opdrachtgever plaats hoeft te vinden.
  C) Voor wat betreft de uitvoering van werkzaamheden door deze derden in verband met de dienstverlening als bedoeld in artikel 2, is Quist & De Jonge B.V. bevoegd tevens de voorwaarden van deze derden aan haar opdrachtgever tegen te werpen (dus náást haar eigen algemene voorwaarden).

 

 

Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Quist & De Jonge B.V. tegen alle aanspraken van derden, waaronder mede begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, welke op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 of voortvloeien uit de werkzaamheden die daarmee samenhangen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Quist & De Jonge B.V.

 

 1. A) Iedere aansprakelijkheid van Quist & De Jonge B.V. die op enigerlei wijze verband houdt met of voortvloeit uit de dienstverlening als bedoeld in artikel 2, al dan niet door toedoen van een fout aan de zijde van Quist & De Jonge B.V., is beperkt tot het bedrag waarop de in het betreffende geval toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering (hetzij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), dan wel de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB)) van Quist & De Jonge B.V. aanspraak geeft, vermeerderd met het in de ter zake geldende polisvoorwaarden vastgestelde eigen risico. Op verzoek van opdrachtgever wordt meer informatie verstrekt over de polisvoorwaarden.
  B) In het geval dat de in sub A bedoelde verzekering de claim – om welke reden dan ook – afwijst, is iedere aansprakelijkheid van Quist & De Jonge B.V. beperkt tot het honorarium dat de opdrachtgever ter zake verschuldigd is en reeds voldaan heeft aan Quist & De Jonge B.V..
  C) De aansprakelijkheid van Quist & De Jonge B.V. voor indirecte schade en/of gevolgschade is te allen tijde en in alle gevallen uitgesloten.

 

 

Verval van het recht op schadevergoeding

 1. A) Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met de schade bekend is geworden en met de aansprakelijkheid van Quist & De Jonge B.V. daarvoor.
  B) De in sub A bedoelde verjaringstermijn, laat onverlet het verval van enig recht op schadevergoeding, althans enige vordering jegens Quist & De Jonge B.V., ingeval van schending van de algemene klachtplicht als bedoeld in artikel 6:89 BW.

 

 

Overmacht (tekortkoming is niet toerekenbaar)

 1. A) In geval er sprake is van overmacht die tot gevolg heeft dat de opdracht niet in alle redelijkheid binnen een voor de opdrachtgever aanvaardbare termijn uitgevoerd en/of afgerond kan worden, is geen der partijen gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
  B) Bij een situatie als omschreven in sub A kan de overeenkomst zonder nadere opgaaf van redenen direct worden ontbonden door middel van een aangetekend verzonden schriftelijke kennisgeving.
  C) Gedurende de in sub A bedoelde opschorting van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zijn partijen over en weer niet tot enige schadevergoeding gehouden.
  D
  ) Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: arbeidsongeschiktheid, verlies van data, storingen (waaronder begrepen stroomstoringen en internet-/telecommunicatiestoringen), weersomstandigheden en/of de (tijdelijke) ongeschiktheid van het terrein, althans de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, waardoor de werkzaamheden niet (tijdig) kunnen worden uitgevoerd, en voorts iedere van de wil van de gebruiker onafhankelijke omstandigheid die tot gevolg heeft dat nakoming van (een gedeelte van) de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) jegens opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, waardoor nakoming door Quist & De Jonge B.V. niet in alle redelijkheid verlangd kan worden.

 

 

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Quist & De Jonge B.V. brengt een offerte uit, nadat zij zich heeft vergewist van alle voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde en relevante informatie. De opdrachtgever is verplicht om actief, uit eigen beweging, alle voor de opdracht relevante informatie te verstrekken. Indien blijkt dat de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig is, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekenen en risico van opdrachtgever.

 

 1. De offerte wordt schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, uitgebracht en voorzien van een dagtekening. De offerte blijft dertig dagen geldig, waarna het aanbod automatisch komt te vervallen.

 

 1. Het auteursrecht en alle ter zake toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op alle in verband met de werkzaamheden door Quist & De Jonge B.V. vervaardigde of ter beschikking gestelde materialen (zoals, maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere beeldende materialen) berust uitsluitend bij Quist & De Jonge B.V.

 

 1. A) De overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever de door Quist & De Jonge B.V. uitgebrachte offerte, althans het gedane aanbod, schriftelijk heeft geaccepteerd.
  B) De overeenkomst kan na aanvaarding slechts schriftelijk worden gewijzigd met instemming van beide partijen. Meer- of minderwerk behoeft derhalve de wederzijdse, schriftelijke instemming.
  C) Voor zover na de totstandkoming van de overeenkomst prijswijzigingen voortvloeien uit de wet en/of toepasselijke CAO, zullen deze wijzigingen aan opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtgever stemt ermee in dat Quist & De Jonge B.V. een eenzijdig wijzigingsbeding van de overeenkomst verkrijgt, specifiek voor de in dit lid bedoelde omstandigheden.

 

 1. Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle voor de werkzaamheden benodigde zaken voor risico van Quist & De Jonge B.V. vervoerd.

 

 

Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, c.q. de opdracht als afgerond beschouwd, door de feitelijke oplevering door Quist & De Jonge B.V. aan opdrachtgever. De oplevering zal schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, aan opdrachtgever worden bevestigd. Voorts wordt het werk, dan wel een gedeelte van het werk, als opgeleverd beschouwd, indien opdrachtgever dat werk, althans dat gedeelte van het werk, in gebruik neemt.

 

 

Betaling

 1. A) Facturen dienen – voor zover de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bovendien zonder opschorting, korting of verrekening – binnen veertien dagen na datum van de betreffende factuur te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  B) Klachten dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen, kenbaar gemaakt én gemotiveerd te zijn aan Quist & De Jonge B.V.
  C) Indien facturen dertig dagen na de betreffende datum onbetaald zijn gebleven, is Quist & De Jonge B.V. gerechtigd om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform de geldende wettelijke bepalingen indien de opdrachtgever een consument is (zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten). In alle andere gevallen bedragen de buitengerechtelijke kosten 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van €150,- (honderdvijftig euro).
  D) Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die met de invordering verband houden, komen integraal voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Quist & De Jonge B.V. in een gerechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld.

 

 1. Alvorens de werkzaamheden aanvangen, dan wel tussentijds ingeval er veel werkzaamheden of kosten van derden te zijn voorzien, is Quist & De Jonge B.V. bevoegd een voorschot te verlangen, te verrekenen met de laatste factuur die aan de opdrachtgever zal worden verzonden.

 

 1. Quist & De Jonge B.V. is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten in het geval dat facturen en/of voorschotten niet tijdig zijn voldaan. De risico’s en schade als gevolg van deze opschorting, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Quist & De Jonge B.V., zolang deze niet, althans niet geheel, zijn betaald, behoudens dat de geleverde zaken door natrekking en/of zaaksvorming deel van een andere zaak zijn geworden. In dat geval vestigt (voor zover nodig bij voorbaat) en verkrijgt Quist & De Jonge B.V. een bezitloos pandrecht, althans zij behoudt zich het recht voor dit bezitloos pandrecht te vestigen, ter zekerheidstelling van alle bestaande en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook. De opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek zijn medewerking te verlenen aan de vestiging van het bezitloos pandrecht, voor zover zijn medewerking daartoe benodigd is.

 

 

Beëindiging

 1. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW kan Quist & De Jonge B.V. te allen tijde met onmiddellijke ingang de overeenkomst schriftelijk opzeggen, indien:
 2. de opdrachtgever in gebreke verkeert ter zake de nakoming van zijn verplichtingen;
 3. de opdrachtgever in staat van liquidatie komt of surséance van betaling aanvraagt;
 4. een verzoek tot het uitspreken van het faillissement van de opdrachtgever is ingediend bij de rechtbank;
 5. de professionele opdrachtgever zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk stopzet, dan wel de onderneming wordt ontbonden;
 6. de opdrachtgever de toepasselijkheid van gewijzigde algemene voorwaarden weigert;
 7. sprake is van gewichtige redenen;
 8. sprake is van een geval als bedoeld in artikel 25 van deze algemene voorwaarden, ongeacht of dit reeds bij aanvang van de overeenkomst het geval was.

 

 1. A) Quist & De Jonge B.V. behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te weigeren ingeval:
  1. de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde informatie en/of goedkeuringen niet, althans niet tijdig, zijn verstrekt, c.q. geregeld;
  2. zij geen toegang heeft tot de plaats waar het werk moet worden verricht;
 • onvoldoende gelegenheid is voor een adequate aan- en afvoer van bouwmaterialen en voorts alle voor uitvoering van de overeenkomst benodigde (hulp)middelen;
 1. geen aansluitmogelijkheden zijn voor de bij de uitvoering van de overeenkomst benodigde machines en/of (hulp)middelen;
 2. de veiligheid van personeel niet kan worden gewaarborgd en dit niet te wijten is aan een tekortkoming van Quist & De Jonge B.V.;

tenzij expliciet is overeengekomen dat Quist & De Jonge B.V. voor een van de hiervoor genoemde gevallen zélf zorg draagt, althans voor de vervulling van die voorwaarde verantwoordelijkheid op zich heeft genomen.

 1. B) Sub A bevat nadrukkelijk géén limitatieve opsomming.
 2. C) Voornoemde weigeringsgronden kunnen eveneens aanleiding zijn de (verdere) dienstverlening op te schorten. In dat geval doet de opschorting geen afbreuk aan de facturatie en daaruit voortvloeiende betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden.
 3. D) De weigering en/of opschorting van de dienstverlening is nimmer grond voor enige aansprakelijkheid.
  E)
  De in deze algemene voorwaarden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen en aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn onverminderd van kracht in het geval een opdracht ten onrechte geweigerd of opgeschort zou zijn en daardoor schade is ontstaan of hieruit mocht voortvloeien.

 

 1. Quist & De Jonge B.V. is geen schadevergoeding verschuldigd ter zake van schade die is ontstaan als gevolg van de opzegging, zelfs als achteraf blijkt dat de opzegging onregelmatig was.

 

 1. Indien de professionele opdrachtgever voortijdig de overeenkomst opzegt, is hij een beëindigingsvergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van het factuurbedrag, dan wel 50% van de redelijkerwijs te verwachten kosten die Quist & De Jonge B.V. zou hebben gefactureerd, indien er op voorhand geen prijs was overeengekomen. In dat geval verplichten partijen zich ertoe in onderling overleg tot een billijke beëindigingsvergoeding te komen.

 

 1. In aanvulling op de wettelijke bepalingen inzake de ontbinding, is Quist & De Jonge B.V. in ieder geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in de gevallen als bedoeld in artikel 24 van deze algemene voorwaarden.

 

 

Garantie

 1. A) Quist & De Jonge B.V. garandeert dat de geleverde en geplaatste (dak)bedekkingsconstructie conformeert aan de overeenkomst en garandeert voorts dat het werk over die eigenschappen beschikt, die bij een normaal en bij de bestemming passend gebruik vereist zijn.
  B) Quist & De Jonge B.V. garandeert dat de (dak)bedekkingsconstructie vanaf oplevering voor een periode van tien (10) jaar waterdicht zal zijn, behoudens in de gevallen dat in de overeenkomst een andere termijn is overeengekomen.
  C) De opdrachtgever komt geen beroep op de garantie toe, indien
  1. Quist & De Jonge B.V. aantoont dat het gebrek niet aan haar kan worden toegerekend;
  2. het gebrek het gevolg is van het niet, althans niet tijdig en/of structureel, hebben doen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • het opgeleverde werk niet is gebruikt op een wijze die gebruikelijk is bij de bestemming;
 1. door derden, waaronder de opdrachtgever zelf, werkzaamheden aan het opgeleverde werk zijn verricht.

 

 

 

 

 

Slotbepalingen

 1. De rechtsverhouding tussen Quist & De Jonge B.V. en haar opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Quist & De Jonge B.V., kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.

 

 1. A) Quist & De Jonge B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden, alsmede haar Privacyverklaring, eenzijdig te wijzigen dan wel aan te vullen.
  B) De meest recente versie van de algemene voorwaarden en privacyverklaring is te vinden op haar website; de algemene voorwaarden worden daarnaast steeds gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. C) Wijzigingen zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever binnen zeven dagen na bekendmaking Quist & De Jonge B.V. schriftelijk in kennis heeft gesteld dat zij de nieuwe voorwaarden weigert. In dat geval zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals zij golden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.